در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

سینی و نردبان کابل های FRP/GRP
سینی و نردبان کابل های FRP/GRP

سینی کابل ها و نردبان کابل های کامپوزیتی (FRP/GRP cable tray and ladder) با استفاده از فرآیند پالتروژن و مطابق با استاندارد NEMA FG1 ساخته می شوند.

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی