در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

گریتینگ های مولد کامپوزیتی
گریتینگ های مولد کامپوزیتی

امروزه در بسیاری از کشورها در اکثر پروژه های صنعتی که نیاز به استفاده از گریتینگ های گوناگون است بعلت ویژگی های شاخص مواد کامپوزیتی از گریتینگ های کامپوزیتی FRP / GRP استفاده می نمایند.

گریتینگ های کامپوزیتی پالترود
گریتینگ های کامپوزیتی پالترود

امروزه در بسیاری از کشورها در اکثر پروژه های صنعتی که نیاز به استفاده از گریتینگ های گوناگون است بعلت ویژگی های شاخص مواد کامپوزیتی از گریتینگ های کامپوزیتی FRP / GRP استفاده می نمایند.

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی