آزمایش های مرتبط جهت بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کامپوزیتی تولیدی این شرکت با استناد به استاندارد های معتبر بین المللی، به طور مستمر انجام می گیرد که در ادامه با کلیک بر روی عنوان هر آزمایش، نتایج آن تست قابل مشاهده می باشد. 

آزمون استحکام کششی

آزمون استحکام خمشی

آژمون استحکام فشاری

آزمون مقاومت در برابر ضربه

آزمون سختی سطحی

آزمون خوردگی (اسپری آب نمک)

آزمون مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

آزمون مقاومت در برابر بخارات اسیدی

آزمون ولتاژ شکست

آزمون مقاومت الکتریکی

آ
زمون مقاومت الکتریکی سطحی

آزمون Arc resistance

آزمون سرعت سوختن

آزمون جذب آب