بازید دانشجویان دانشگاه قم و کاشان از کارخانه کامپوزیت آسیا
بازید دانشجویان دانشگاه قم و کاشان از کارخانه کامپوزیت آسیا

با توجه به همکاری تنگاننگ و همیشگی مجموعه دانش بنیان کامپوزیت آسیا با محیط های آکادمیک دانشگاهی و سعی بر ارتقا کیفی تولید مبتنی با دانش روز دنیا و نیز آشناییت بیشتر دانشجویان دانشگاه های فنی کشور از پروسه تولید محصولات کامپوزیتی، تعدادی از دانشجویان فنی دانشگاه قم و کاشان از محل کارخانه کامپوزیت آسیا بازدید نمودند. ​

29 تیر 1401